INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN OKULA UYUM VE AKADEMİK BAŞARILARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ortaöğretim düzeyinde eğitim alan uluslararası öğrencilerin akademik başarıları ve okula uyumlarını etkileyen faktörleri öğretmenlerin bakış açısıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın metodolojik yaklaşımı niteliksel tarzdadır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için İstanbul ili Üsküdar ilçesinde okulunda uluslararası öğrenciler bulunan 13 rehber öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşme formlarıyla derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarından elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları uluslararası öğrencilerin özellikle okulun ilk yılları olan 9 ve 10. sınıflarda uyum sorunu yaşadığı ve bu durumun okul başarısını etkilediği, okullarda Yabancı Öğrenci Sınavı’na (YÖS) yönelik çalışma yapılmamasının uluslararası öğrencilerin okul motivasyonunu olumsuz etkilediği, uluslararası öğrencileri kabul edici bir okul ikliminin öğrencilerin okula uyum ve okul başarısını artırdığı sonucu bulunmuştur. Uluslararası öğrencilerin okula uyum ve okul başarılarını artırmak için öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik veli eğitimleri yanında öğretmen eğitimlerine gereksinim duyulmaktadır. Okullar yanında Rehberlik Araştırma Merkezlerinde de sosyal çalışmacıların istihdamıyla uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi uygun olacaktır.Keywords
Okul Sosyal Hizmeti, Uluslararası Öğrenciler, Akademik Başarı

References