INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMENLERİN MANTAR YÖNETİMİ ALGI DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Siirt’te kamu okullarında görev yapan öğretmenlerin mantar yönetimi algılarını bazı değişkenlere göre incelemektir. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelindeki araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim- öğretim yılında Siirt’te kamu okullarında görev yapan 5325 öğretmen oluşturmaktadır. Evrenden basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 765 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma kapsamında toplanan veriler istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik bilgilerine (görev yeri, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, hizmet süresi ve görev yapılan okul kademesi) ilişkin verilerin frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeklerdeki her bir maddenin ve boyutlarının aritmetik ortalama (x¯) ve standart sapma (ss) değerleri hesaplandıktan sonra ölçeklerin ilgili maddelerine ve boyutlarına ilişkin betimleme de yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Mantar Yönetimi Ölçeğinin alt boyutlarından ve ölçekten alınan toplam puanların grup ortalamalarına göre görev yeri, cinsiyet ve eğitim düzeyi değişkenleri açısından anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız grup t-testi tekniği kullanılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin Mantar Yönetimi Ölçeğinin alt boyutlarından ve ölçekten alınan toplam puanların grup ortalamalarına göre yaş, hizmet süresi ve görev yapılan okul kademesi değişkenleri açısından anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık çıkması durumunda farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla TUKEY testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre mantar yönetimi ölçeğinin toplamında ve tüm alt boyutlarında öğretmen algılarının düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Görev yeri, cinsiyet ve hizmet süresi değişkenlerine göre ölçeğin toplamında ve alt boyutlarında öğretmenlerin mantar yönetimi algıları farklılaşmamaktadır. Yetersiz bilgi alt boyutu dışında kalan diğer boyutlarda ve ölçeğin toplamında lisansüstü mezunu öğretmenlerin mantar yönetimi algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 41 ve üzeri yaş grubunda yer alan öğretmenlerin mantar yönetimi algıları diğer yaş grubunda yer alan öğretmenlere göre daha yüksek düzeydedir. İlkokul kademesin görev yapan öğretmenlerin mantar yönetimi algıları yetersiz bilgi paylaşımı alt boyutunda ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan öğretmenlere göre daha düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Toplam boyutta ise ilkokul kademesinde görev yapan öğretmenlerin mantar yönetimi algıları ortaokul kademesinde görev yapan öğretmenlere göre daha düşük düzeydedir.Keywords
Mantar yönetimi, Öğretmen, Okul

References