INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ERGENLERDE CİNSİYETE GÖRE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada amaç, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi’nde tam metin ulaşılabilir olan ergenlerde psikolojik sağlamlık konusunda yazılmış tezlerde cinsiyete ilişkin bulguları meta-analiz yöntemiyle sentezlemek ve cinsiyet ile psikolojik sağlamlık düzeyi arasındaki farkın yönünü ve büyüklüğünü saptamaktır. Ve bu araştırmanın değişkenlerine uygun verileri içeren 18 araştırma analize eklenmiştir. Çalışmanın örneklemi 5259’u kız ve 4619’sı erkek toplam 9878 ergenden oluşmaktadır. Yayın yanlılığı için Egger testi ve Huni grafiği yöntemleri kullanılmıştır ve yayın yanlılığı saptanmamıştır. Rastgele Etkiler Modeli’ne (REM) göre genel etki büyüklüğü d=-0,022 (etki yok) alt sınır -0,040 üst sınır 0,040, 5259 kız ve 4619 erkek bu sonuç istatistiksel olarak p=0,722 anlamlı değildir. Fakat yapılan araştırmalardan Tuğral (2020), Bulut (2016) ve Kılıç (2019) erkekler lehine, Gürkan (2018) ve Turgut (2015) kızlar lehine sonuç bulmuştur. Ayrıca 18 araştırmanın 5’i hariç geriye kalan 13 çalışmanın sonucu istatistiksel olarak anlamlı değildir. Meta-analizdeki araştırmaların heterojenlik testi Q=144,680 bulunmuştur. Ayrıca p=0.000 (p<.05)  heterojen bir yapıda olduğu bulunmuştur. Cinsiyet için, Sabit Etkiler Modeli’ne (SEM) göre ortalama etki büyüklüğü değeri ??2=88,250 ile yüksek düzey heterojenliği göstermektedir. REM ve SEM’e göre her ikisinde de elde edilen sonuçlara göre cinsiyetler arasında bir fark olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Psikolojik sağlamlık konusunda ergenlerle yapılacak çalışmalarda bir değişken olarak cinsiyet ele alınmayabilir şeklinde yorumlanabilirKeywords
Ergenler, psikolojik sağlamlık, cinsiyet, meta-analiz

References