INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PANDEMİ SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM İLKOKUL CANLI (ONLİNE) DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMUNUN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitim ilkokul canlı (online) derslerine yönelik tutumunun ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni; İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin devlet okullarında, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Bu sınıf öğretmenleri arasından basit rastgele örnekleme yöntemi ile 268 sınıf öğretmeni seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan “Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim İlkokul Canlı (online) Derslerine Yönelik Tutum Anketi” ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Veri analizi sonucunda sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı (online) derslerine yönelik tutumunun cinsiyet, yaş, medeni durum, medeni durumuna göre bakmakla yükümlü olduğunu çocuk sayısı, bulunduğu okuldaki görev süresi, eğitim durumu, gelir durumu, canlı (online) ders uygulamaları ile ilgili kurs, seminer, hizmet içi eğitim vb. bir eğitim alma durumu, Eğitim Bilişim Ağını (EBA) salgın öncesinde kullanma durumu ve salgın öncesinde herhangi bir dijital platformdan canlı (online) ders, sunum, seminer, video yayını vb. çalışma durumu değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumu mesleki kıdem durumu değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılık göstermektedir. Bu bulgu, mesleki kıdemin sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumunu artırmada farklı etkilere sahip olduğunu gösterir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumunun en yüksek puana sahip olanların 6-10 yıl mesleki kıdemi olanlar olduğu, bunu 5 yıl ve daha az mesleki kıdeme sahip olanların ve 11-15 yıl mesleki kıdeme sahip olanların izlediği görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim ilkokul canlı derslerine yönelik tutumunun en düşük puana sahip olanların 20 yıl ve üzeri mesleki kıdemi olanlar olduğu görülmektedir.Keywords
sınıf öğretmeni, uzaktan eğitim, ilkokul canlı (online) ders, tutum

References