INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BENLİK, DRAMATURJİ VE GATTACA FİLMİNİN BU KAVRAMLAR BAĞLAMINDA ANALİZİ

İnsan davranışlarını özenle inceleyen önemli sosyal bilim kuramcılarından Erving Goffman benlik sunumu ile konuyu detaylı bir şekilde ele almıştır. Goffman genel olarak benlik sunumu teorisini sahne alegorisi üzerinden ifade etmeyi tercih etmiştir. Sahnenin ön tarafı, arka tarafı, performans, seyirci, vitrin gibi kavramlar üzerinden konuya bir yaklaşım geliştirmiştir. Sahneyi bir metafor olarak kullanan Goffman benliği burada ikiye ayırmış ve iki benlik arası çatışma üzerinden insan davranışlarını anlatmaya çalışmıştır. Kuramın detaylı oluşu hem yüz yüze iletişim hem de sanal mecralardaki benlik sunumunu açıklarken eksik bir nokta bırakmamaktadır. Çalışmamızın somutlaşmasını sağlamak üzeri yararlandığımız sinema ise uzun yıllardır var olan bir sektör olup son yıllarda büyük ilgi görmektedir. Özellikle sosyoloji alanında kendisinden fazlasıyla istifade edilen sinema, birçok konuyu ve teoriyi ele almak için oldukça elverişli bir platform haline gelmiştir. Biz de çalışmamızda Erving Goffman’ın benlik sunumu kuramını Gattaca filmi örneğinden yola çıkarak detaylıca ele alıp, benlikler arası çatışmanın ortaya çıkarabileceği sonuçlara değinmeye çalıştık.Keywords
Benlik, Benlik Sunumu, Dramaturji, Sinema, Erving Goffman

References