INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİLSEM TÜRKÇE ETKİNLİK KİTABINDAKİ ÇOKLU ZEKÂ ALANLARININ BİLSEM’DEKİ ÖĞRENCİLERİN ÇOKLU ZEKÂ ALANLARIYLA UYUMU

Bu araştırmanın amacı BİLSEM Türkçe etkinlik kitabındaki Çoklu Zekâ alanlarının BİLSEM’deki öğrencilerin Çoklu Zekâ alanlarıyla uyumluluk düzeylerini tespit etmektir. Bu doğrultuda öğrenci zekâ alanlarının tespiti için ilişkisel tarama yöntemi kullanılmış ve öğrenci zekâ alanları Saban (2005) tarafından hazırlanan ve Kaya (2020) tarafından geliştirilen Likert tipi ölçekle puanlanarak tespit edilmiştir. BİLSEM Türkçe etkinlik kitabı ise doküman incelemesi yöntemi ile Çoklu Zekâ alanları açısından incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Şırnak ilinin Cizre ilçesindeki BİLSEM’de eğitim gören ve o an hâlihazırda sınıfta bulunan 3’ü Destek-3 öğrencisi, 7’si BYF-1 öğrencisi, 6’sı BYF-2 öğrencisi toplamda 16 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma materyali ise BİLSEM Türkçe etkinlik kitabıdır. Bu kitaptaki toplam 126 etkinlik, oluşturulan ölçüt doğrultusunda içerdikleri zekâ alanlarına göre incelenmiştir. Öğrenci zekâ alanlarının ve bilgilerinin ortaya konması için ise ölçek üzerindeki puanlama sistemi ve SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre etkinlik kitabında dil zekâsının %90,5 oranında yer aldığı, doğacı zekânın ise diğerlerine göre daha az yer aldığı görülmüştür. Öğrencilerin ise mantık-matematik zekâsı ve dil zekâsının baskın olduğu, müzikal zekâ oranlarının en düşük çıktığı ortaya konmuştur. Bu iki sonuç arasındaki uyumluluk düzeyine bakıldığında dil zekâsı, görsel zekâ ve bedensel zekânın uyumluluk gösterdiği, sosyal zekâ ve müzikal zekânın kısmen uyumluluk gösterdiği ve mantık-matematik zekâsı, özedönük zekâ ve doğacı zekânın yeterince uyumluluk göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
BİLSEM, etkinlik kitabı, zekâ, Çoklu Zekâ Kuramı, Türkçe eğitimi.

References