INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL YÖNETİCİLERİNİN SERGİLEDİĞİ YÖNETİM TARZLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmada öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri yönetim tarzlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. . Asar (2021) tarafından geliştirilen ‘’Okul Yöneticilerinin Sergilediği Yönetim Tarzları Ölçeği’’ kullanılmıştır. Ölçek Otoriter yönetim tarzı, Demokratik yönetim tarzı, İlgisiz yönetim tarzı şeklinde 3 ayrı yönetim tarzını belirlemektedir. Genel tarama yöntemlerinden olan betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2021-2022 eğitim öğretim yılında milli eğitime bağlı devlet ve özel okullarda çalışan 347 öğretmenden oluşmaktadır. Bağımsız İkili karşılaştırmalar için parametrik testlerden İndependet Sample t testi, ikiden fazla olan grupların karşılaştırması için ise One Way Anova testi kullanılmıştır. İkiden fazla olan grupların karşılaştırmasında farkların kaynağını belirlemek için ise Tukey HSD testi kullanılmıştır. Yöneticilerin sergilediği yönetim tarzları; otoriter yönetim tarzı (X¬=3,37), ilgisiz yönetim tarzı (X¬=3,72), demokratik yönetim tarzı (X¬=3,34) şeklindedir. Çalışmada cinsiyet, yaş ve öğrenim durumu değişkeni bakımından anlamlı fark bulunmazken okul kademesi, mesleki kıdem ve okul türleri bakımından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin sergilediği yönetim tarzlarına ilişkin algılarının yüksek olduğu söylenebilir.Keywords
Okul Yöneticileri, Öğretmen, Yönetim

References