INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EXAMINATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTION LEVELS OF EMPLOYEES IN THE HEALTH SECTOR

Sağlık sektörü çalışanları, insanlara hizmet sırasında birçok risk etmenine maruz kalmaktadır. Maruz kalınan risklerin türüne göre maddi ve manevi kayıplar yaşanmaktadır. Pandemi sürecindeki yaşanan olumsuz durumlar, sağlık sektöründeki çalışanlara yönelik meslek hastalığı kavramının önemini birkez daha ortaya çıkarmıştır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işveren/işveren vekilleri çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sağlamak ile yükümlüdür. Sağlık çalışanları fazla çalışma, stres, mobbing ve fiziksel risklere maruz kalarak sağlığını kaybetmek ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalışmada, Çorum ilinde görev yapan sağlık sektörü çalışanlarına yönelik anket çalışması yapılarak, iş sağlığı ve güvenliği algı düzeyleri incelenmiştir. Anket çalışması, demografik özellikler ve iş güvenliğine yönelik 15 soru ve 45 maddelik Hastanelerde İş Güvenliği Ölçeği’nden oluşmaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun kadın, evli, 20-28 yaş grubu, kamu çalışanı, 0-5 yıl deneyime sahip, lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip, servis ve poliklinikte çalışanların oluşturduğu, meslek grubu olarak hemşirelerin ve aynı kurumda 0-5 yıl arasında hizmet verenlerin olduğu görülmüştür. İş sağlığı ve güvenliği algı düzeyinin önlisans mezunlarında yüksek, lisans mezunlarında daha düşük olduğu; iş sağlığı ve güvenliği (İSG) mevzuatını duydukları ancak hizmetlerinden yeterince faydalanamdıklarını ve İSG algı düzeyinin düşük olduğu sonucu tespit edilmiştir. Özel hastane çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği düzeyinin kamu çalışanlarına göre daha yüksek olmasındaki ana sebep, İSG’nin özel sektörde zorunlu iken kamuda zorunlu olmaması büyük etkendirKeywords
İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Sektörü, Algı Düzeyi, Anket Ölçeği

References