INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ERGENLERİN YAŞAM DOYUMUNUN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ergenlerin yaşam doyumunu incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde bulunan üniversitelerin çeşitli lisans bölümlerinin birinci sınıfında öğrenim gören 628 öğrenci oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenlere ilişkin verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, öğrencilerin yaşam doyumuna ilişkin verilerin toplanmasında ise Yaşam Doyumu Ölçeği (Diener, Emmons, Laresen ve Griffin, 1985) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun “yaşamın çoğununun geçirildiği yerleşim yeri”, “algılanan anne tutumu”, “algılanan baba tutumu”, “algılanan ekonomik durum” ve “lise eğitimi ve yaşantısı yeterlik algısı” açısından anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; cinsiyet değişkenine göre ise anlamlı düzeyde farklılık göstermediği görülmüştür. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Yaşam doyumu, ergen, üniversite öğrencileri.

References