INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


A RESEARCH FOCUSED ON IMPROVING VOCALISATION LEVEL ON VIOLIN EDUCATION

Araştırmada, keman eğitiminde kullanılan eserlerin seslendirilmesinde, öğretmen adaylarının karşılaştıkları güçlüklerden hareketle, esere yönelik hazırlanan alıştırmalarla seslendirme düzeylerinin geliştirmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda keman eğitimcilerine yeni bakış açıları sağlamak hedeflenmiştir. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim öğretim yılında bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi müzik öğretmenliği programında keman eğitimi alan üçüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Random yöntemi ile belirlenen çalışma grubu, üç deney ve üç kontrol grubu olmak üzere toplam altı keman öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır. Elde edilen veriler performans ölçeğinde değerlendirilip Man Whitney U testi ve Independent Samples t Test ile analiz edilmiştir. Bulgularda, deney grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkın son test puanlarının lehine olduğu görülürken, kontrol grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkların istatistiksel açıdan anlamsız olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, keman eğitiminde seslendirme düzeylerini geliştirmeye yönelik hazırlanan çalışma örneğinin, deney grubundaki öğrencilerin müzikal ve teknik becerilerine ilişkin performanslarını arttırmada önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.Keywords
Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Keman eğitimi, Keman Çalışma Örneği

References