INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİMDE ÜSLÜ ve KÖKLÜ SAYILARDAKİ KAVRAM YANILGILARI, ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmanın temel amacı 2005 yılında uygulanmaya başlanan kazanım merkezli öğretim modelinin ortaöğretim öğrencilerinin üstlü ve köklü ifadelerdeki uygulamalarda hangi hatalara sıklıkta başvurduklarını ortaya çıkarmaya yönelik öğrenci merkezli sistemin kavram yanılgılarını ve öğrenim güçlüklerini ne oranda azalttığını araştırmaktır. Bu araştırmaya göre matematik öğretmenlerinin öğrenci merkezli sistemi ne oranda benimseyip uyguladıklarını öğrenmek için hazırlanan 10 adet test sorusu İstanbul’un çeşitli ilçelerinden seçilen 10 okuldaki 2667 adet 10. Sınıf öğrencisi arasından 623 öğrenci üzerinde uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiş, puanlama sonrasında testin analizi için SPSS 20 programı kullanılmış, güvenirlik analizi için Cronbach alfa katsayısına bakılıp 0,80 bulunmuştur. Yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen sonuca göre yeni modelin kavram yanılgılarını azaltmada istenen başarıyı gösteremediği belirlenmiştir. Araştırma sonucuna bağlı olarak öğrenci merkezli öğretim sisteminin öğretmenler tarafından ne oranda benimsenip uygulandığını tespit edip, iyileştirilmesi adına nelerin yapılabileceği üzerinde durulup çözüm önerileri sunulmuştur.Keywords
öğrenci merkezli sistem, Kavram yanılgısı, üstlü köklü ifadeler

References