INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE GSL ÖĞRENCİLERİNİN YANFLÜT KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının ve GSL öğrencilerinin yanflüt kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik bölümünde öğrenim gören 33 yanflüt öğrencisi ile GSL’nde öğrenim görmekte olan 14 yanflüt öğrencisi toplamda 47 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri “yanflüt ……. gibidir. Çünkü ………..” cümlesini içeren açık uçlu bir anket formuyla toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada veriler içerik analizi aşamaları dikkate alınarak kodlama ve ayıklama, kategori geliştirme, geçerlik ve güvenirlik, verilerin yorumlanması başlıkları altında analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının ve öğrencilerin yanflüt kavramına ilişkin 31 adet metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Bu metaforlarda 7 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; “huzur, sakinlik ve dinginlik veren bir müzik çalgısı olarak yanflüt” (f=30) kategorisinin en sık katılım gösterilen kategori olduğu tespit edilmiştir. Bu kategoriyi “hassas ve özel hissettiren” (f=4), “değişkenlik gösteren” (f=4), “bağımlılık yapan” (f=2), “başka yerlere yolculuk edilmesini sağlayan” (f=3), “yaşam kaynağı” (f=2), “hayranlık uyandıran bir müzik çalgısı olarak yanflüt” (f=2) kategorilerinin takip ettiği belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre üretilen metaforların, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin yanflüt kavramına yükledikleri anlamların genel olarak olumlu ve çeşitli olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Metafor, yanflüt, öğretmen adayı, öğrenciler

References