INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL MÜDÜR YARDIMCILARININ BAKIŞ AÇILARIYLA OKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİ: BİR ÖZ DEĞERLENDİRME

Bu araştırmada okul müdür yardımcılığı görevine ilişkin okul müdür yardımcılarının görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel bir çalışma olup durum çalışması deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, görüşme yöntemiyle ve araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular aracılığıyla toplanmıştır. Kahramanmaraş ili merkezinde görevli 8 okul müdür yardımcısı araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiş, yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda müdür yardımcılarının kendi görevlerini en çok öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürü arasındaki koordinasyonu sağlama işi olarak tanımladıkları; okul müdür yardımcılığı görevinin eğitim öğretim açısından gerekli bir görev olduğu yönünde müdür yardımcılarının ortak bir görüş içerisinde bulundukları; okul müdür yardımcılığı görevini yürüten kişilerde bulunması gereken yeterliliklerin kişisel yeterlilikler ve mesleki yeterlilikler şeklinde iki başlık altında değerlendirilebileceği; okul müdür yardımcılarının tamamına yakınının, okul müdür yardımcılarının öğretmenler arasından seçilmesi gerektiği yönünde görüşe sahip oldukları; okul müdür yardımcılarının görevleri ile ilgili olarak veli, öğrenci, öğretmen, personel, müdür/yönetim ve görev kaynaklı sorunlar yaşadıkları; okul müdür yardımcılarının tamamına yakınının müdür yardımcılarının seçiminde yazılı sınav yapılmasının gerektiğini düşündükleri, mülakatın yapılması gerektiğini düşünenlerin tamamının ise mülakatın objektif bir biçimde yapılması gerektiği yönünde beklentilerinin olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Araştırmanın öneriler kısmında bu sonuçlara ilişkin öneriler sunulmuştur.Keywords
Eğitim Yöneticiliği, Okul Yöneticiliği, Müdür Yardımcılığı

References