INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BASKETBOL VE FUTBOLCULARIN NARSİSİZM DÜZEYLERİ VE BEDEN ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

Yapılan bu çalışmanın amacı, basketbol ve futbol branşındaki sporcuların narsisizm düzeyi ve beden algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, ‘‘Narsistik Kişilik Envanteri’’ ve ‘‘Beden Algısı Ölçeği’’ kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu belirlemek için ‚Kolmogorov-Smirnov? testi, homojenliğini belirlemek için ''Anova-Homogenety of variance? testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistik analizi, pearson korelasyon analizi, ve regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, basketbolcuların narsisizm skorunun futbolculardan daha fazla olduğu; futbolcuların beden algısı skorunun basketbolculardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir.Keywords
Basketbol, Futbol, Narsisizm ve Beden Algısı

References