INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL MÜDÜRLERİNİN KULLANDIKLARI GÜÇ TÜRLERİNE VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİĞE İLİŞKİN BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Güç, örgüt içerisinde hedeflenen faaliyetlere ve davranışlara ulaşmada örgütsel öğrenmeyi en çok etkileyen ve dengeyi sağlayan en önemli etkenlerden birisi olarak görülmektedir. Yönetim açısından bakıldığında da, çalışanların yönlendirilmesi, işlerin planlanan zamanda ve eksiksiz yapılması açısından güç önemli bir etkendir. Ancak gücün kullanımı ile birlikte ortaya çıkabilecek olası sonuçlar da yöneticiler ve örgütün verimliliği için son derece önem taşımaktadır. Örgütsel sessizlik ortaya çıkabilecek olası sonuçlar içinde yer almakta ve son zamanlarda yerli ve yabancı alan yazında ve örgütsel davranış araştırmalarında büyük önem taşımaktadır. Okul müdürlerinin kullandıkları güç türlerine ve örgütsel sessizliğe ilişkin branş öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma yöntemleri desenlerinden biri olan olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında meslek liselerinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenlerin okul müdürlerinin bütün güç türlerini kullandıkları ama özellikle yasal güç ve karizmatik güçlerini daha ön plana çıkardıkları görülmüştür. Ayrıca, öğretmenler örgütsel sessizliği fikir beyan etmeme, tepkide bulunmama ve çaresizlik olarak tanımlamışlar, sessiz kalma nedenlerini en çok düşüncelerinin destek bulmaması şeklinde açıklamışlardır. Sessiz kalmalarının sonucunda iletişim problemlerinin arttığını ve örgüte olan bağlılıklarının azaldığını, demokratik bir ortam oluşturularak ve güven iklimi yaratılarak örgütsel sessizliğin aşılabileceğine ilişkin önerilerde bulunmuşlardır.Keywords
güç, güç çeşitleri, sessizlik, örgütsel sessizlik

References