INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PARÇALANMIŞ AİLELERDEN GELEN 15-18 YAŞ GRUBU YETİŞTİRME YURDU ÇOCUKLARIYLA NORMAL AİLE ÇOCUKLARINDA GÖRÜLEN ANKSİYETE VE DEPRESYON SIKLIĞININ İNCELENMESİ

Çocuk bir ülkenin en önemli yatırımı ve bir anlamda geleceğidir. Sağlıklı ve çağdaş bir toplum yaratılmak isteniyorsa çocuğu; fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden bir bütün olarak ele alan sağlık ve eğitim hizmetlerine çok önem verilmelidir. bu nedenle bu araştırmada parçalanmış ailelerden gelen 15-18 yaş grubu yetiştirme yurdu çocuklarıyla normal aile çocuklarında görülen anksiyete ve depresyon sıklığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara'daki yetiştirme yurtlarında kalan 15-18 yaş grubundaki kız ve erkek öğrencilerle ailesi yanında kalan 40 kız ve 40 erkek öğrenciden oluşan toplam 160 kişi meydana getirmektedir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür. Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan kız öğrencilerin sürekli kaygı puanları, ailesi yanında ve yurtta kalan erkek öğrencilerinin puanlarından yüksek olarak bulunmuştur. Yani hem ailesi yanında ve nemde yetiştirme yurdunda kalan kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha çok kaygılıdırlar. Yetiştirme yurdunda ve ailesi yanında kalan kız öğrencilerin depresyon puanları, ailesi yanında ve yetiştirme yurdunda kalan erkek öğrencilerin depresyon puanlarından daha yüksektir. Ailesi yanında ve yetiştirme yurdunda kalan kız öğrenciler yine ailesi yanında ve yetiştirme yurdunda kalan erkek öğrencilere oranla daha çok depresiftirler. Depresyon açısından yetiştirme yurdunda kalan kız öğrenciler ailesi yanında kalan kız öğrencilere oranla daha çok depresyonlu olarak bulunmuşlardır. Yetiştirme yurdunda kalan kız öğrencilerin pek çok nedenden dolayı son sınıflara doğru sayılarında bir azalma olduğu gözlenmektedir. Yine aynı şekilde yetiştirme yurdunda kalan erkek öğrencilerinde son sınıflara doğru sayılarında bir azalma olmaktadır. Bu durum okuldan ve yurttan ayrılmalar, yeni kazanç sağlayan işlere kaymalar şeklinde açıklanabilir.Keywords
Depresyon, Anksiyete, Yetiştirme Yurtları

References