INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ESTETİK KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLARLA İNCELENMESİ

Estetik kavramının temel konusu güzeldir. Ancak bunun yanı sıra karşıt ve yakın bir çok kavram da estetik içinde incelenir. Bu araştırmada estetik kavramının hangi kavramları çağrıştırdığı konusu üzerinde durulmuştur. Araştırmanın amacı; Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının “estetik” kavramına ilişkin sahip oldukları algılarını, hangi metafor aracılığıyla, nasıl açıkladıklarını ortaya koymaktır. Araştırma Görsel Sanatlar Eğitimi alan öğrencilerin estetik konusunda algılarını ortaya koyacağı ve bu bağlamda alanın temel konularından olan estetik ile ilgili ders içeriklerinin geliştirilmesi açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın problemi ise; Görsel Sanatlar Öğretmen Adayları “estetik” kavramına ilişkin nasıl bir algıya sahiplerdir? Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden örnek durum değerlendirmesi modeli kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında 3.ve 4. sınıfta eğitim gören 50 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın problemi için veri aracı olarak bir form hazırlanmıştır. Diğer metafor ile ilgili çalışmalarda da kullanıldığı gibi “Estetik……………..gibidir. Çünkü;……………………..” şeklinde iki cümleden oluşan yazılı bir form kullanılmıştır. Öğrencilerin de bu boşlukları doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Resim-İş Öğretmenliği Anabilim dalı 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin “estetik” kavramına ilişkin 50 öğrenciye ait 50 metafor olduğu görülmektedir. Bu metaforlarda öğrencelerin ileri sürdükleri gerekçelere dayalı olarak 8 kategori altında toplanmıştır. Sonuç olarak estetik kavramı görsel sanatlar öğretmen adayları tarafından estetik ile direk ya da dolaylı ilişkide ifadelerle karşılığını bulmaktadır. Estetik kavramının tek bir ifade biçimi olmadığını göstermesinin yanı sıra kavram zenginliğini de ortaya koymaktadır.Keywords
estetik, metafor, görsel sanatlar, sanat eğitimi, eğitim

References