INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KALKINMA AJANSLARININ TURİZMİN GELİŞMESİNE ETKİLERİ: KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI-KASTAMONU ÖRNEĞİ

Bölgesel kalkınma sürecinde kalkınma politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi çalışmaları merkezden alınarak yerele verilmiştir. Böylece bölgesini daha iyi tanıyan ve analiz edebilen yerel kuruluşlara, yerel politikaları oluşturma görevinin devredilmesi kalkınmada daha etkili çalışmaların yapılması sonucunu doğurmuştur. Bölgesel çalışmaların yerele bırakılması sürecinde kalkınma ajansları olgusu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada ajansların kısa süreli geçmişlerine rağmen etkinlik bölgelerinde önemli çalışmalar yürütüyor olmaları ve özellikle turizm yatırımlarına verdikleri destekler araştırma konusu olarak seçilmiş ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Kastamonu turizmine olan etkileri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Ajans genel sekreterinin yönlendirmesi ile alanlarında uzman iki kişiden yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla veriler toplanmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları Kastamonu ilinin bağlı bulunduğu Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın ilde yürüttüğü projeler kapsamında şehrin markalaşması, birçok alanda destinasyon alanlarının oluşturulması, tanıtım çalışmaları ve paydaşlara yapılan destekler turizmin gelişmesinde ve şehrin kalkınmasında önemli katkılar sağladığını ortaya koymuştur. Araştırmada ayrıca şehirde gerçekleştirilmesi planlanan bir İl Turizm Eylem Planı’nın var olduğu ve bu plan kapsamında sürekli eğitim, kapasite, alt ve üst yapı alanlarında geniş çalışmaların yürütüleceği saptanmıştır.Keywords
Kalkınma Ajansları, Turizm, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Kastamonu

References