INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜTSEL KÜLTÜR ALGISI İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda görev yapan öğretim görevlilerinin örgütsel kültür ve örgütsel adalet algılarını belirlemek ve örgütsel kültür ve örgütsel adalet algıları arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemektir. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılında, örneklem alma yapılmadan, mevcut 35 öğretim görevlisinin 21’inin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada veriler İpek (1999) tarafından geliştirilen “Örgütsel Kültür Ölçeği” Türkçe’ye uyarlaması Wasti (2001) tarafından yapılmış Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre katılımcıların kurumlarındaki güç (x ¯ =3,60), rol ( x ¯ =3,41), başarı (x ¯ =3,46) ve destek (x ¯ =3,66) kültürünü yüksek düzeyde olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ölçülen etkileşimsel adalete ilişkin amirlerle ilişkiler (x ¯ =1.69) ve çalışanlarla ilişkiler (x ¯ =1,75) alt boyutlarını vasat düzeyde olarak algıladıkları bulunmuştur. Yapılan korelasyon testi sonucunda katılımcıların başarı kültürü algıları ile etkileşimsel adaletin amirlerle ilişkiler (r= -618; p<.05) boyutu ve çalışanlarla ilişkiler (r=-.547; p< .05) boyutu algıları arasında orta düzeyde olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların destek kültürü algıları ile etkileşimsel adaletin amirlerle ilişkiler (r= -559; p<.05) boyutu ve çalışanlarla ilişkiler (r=-.516; p<.05) boyutu arasında orta düzeyde negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Bulgulara bağlı olarak başarı ve destek kültürü ile etkileşimsel adalet arasında karşılıklı bir ilişki vardır ve etkileşimsel adaletin geliştirilmesi, başarı ve destek kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülebilir.Keywords
Örgüt kültürü, örgütsel adalet, etkileşimsel adalet

References