INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİLGİ YÖNETİMİNİN ÖRGÜTSEL USTALIK ÜZERİNDE ETKİSİ OLUR MU?

Amaç: Bu çalışmanın genel amacı; örgütsel boyuttaki bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Çalışmanın alt amaçları ise; ? Katılımcıların örgütsel bilgi yönetimi algıları ve alt bileşenlerinin düzeylerini, ? Katılımcıların örgütsel ustalık ve alt bileşenlerinin düzeylerini, ? Örgütsel bilgi yönetimi algılarının örgütsel ustalık algısı ile ve söz konusu iki kavramın alt boyutları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Yöntem: Bu araştırmada örgütsel bilgi yönetimi algısı ve alt boyutlarının, örgütsel ustalık ve boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemeye yönelik olduğundan etkileşimsel model şeklinde desenlenmiştir. Bu sebeple, örgütsel bilgi yönetimi ve alt boyutları olan bilgi edinme, bilgi üretimi, bilgi paylaşımı, bilgi depolama-dokümantasyon ve bilginin kullanımı değişkenleri ile örgütsel ustalık ve alt boyutları olan araştırmacı ustalık ve yararlanmacı ustalık değişkenleri arasındaki ilişkiler ayrı ayrı ele alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu TR63 bölgesinde (Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş) faaliyet gösteren imalat sektöründe görev yapan toplam 782 personel oluşturmaktadır. Araştırmada veri elde etmek adına, Lubatkin ve arkadaşları (2006) tarafından geliştirilen 12 maddelik “Örgütsel Ustalık Ölçeği” ile Churchill (1979) tarafından oluşturulan, Lee, Lee ve Kang (2005) tarafından geliştirilen 17 maddelik “bilgi yönetimi” ölçekleri kullanılmıştır. Söz konusu ölçeklerle toplanan verilerin istatistiki çözümleri için veri analizi programı olan SPSS 21.0 kullanılmıştır. Bulgular: Elde edilen bulgulara göre bilgi yönetimi ve örgütsel ustalık arasında orta düzeyde istatistiki yönden anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu sonuçla birlikte bilgi yönetimi çalışmalarında ortaya çıkacak olumlu çalışmaların, örgütsel ustalık üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma: Örgütsel bilgi yönetiminin örgütsel ustalık üzerinde etkisinin incelendiği bu çalışmada, örgütsel bilgi yönetimindeki çabaların artık seyrine göre, örgütsel ustalığın da aynı yönde artış göstermesi beklenen bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden örgütlerde bilgi yönetim faaliyetlerin örgütsel ustalık çalışmalarına da olumlu katkılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür.Keywords
Bilgi Yönetimi, Örgütsel Ustalık, İmalat İşletmeleri

References