INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FEN BİLGİSİ VE ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi ve ortaokul matematik öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri düzeylerini ve bu becerileri çeşitli değişkenler açısından incelemek ayrıca bu iki grubu bilimsel süreç beceri düzeyleri açısından karşılaştırmaktır. Nicel araştırma paradigması tarama yöntemine göre desenlenen araştırmanın örneklemi, uygunluk örneklemesi ile belirlenmiştir. Buna göre araştırmaya İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir eğitim fakültesinde fen bilgisi ve ortaokul matematik öğretmenliğinde öğrenim gören 265 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan bilgi formu ile birlikte çoktan seçmeli 24 soruluk bir Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BSB) kullanılmıştır. Verilerin analizi, SPSS 20.0 paket programı ile uygun istatistiksel analizler kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların BSB’de %70,9 oranında başarılı oldukları ve en yüksek başarıyı verileri yorumlama becerilerinde (%87,8) elde ettikleri ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca katılımcıların BSB düzeyleri yalnızca üniversitede okurken ikamet edilen yer değişkenine göre anlamlı fark göstermektedir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri açısından ortalamanın üstünde oldukları ve bu beceri açısından iki bölüm arasında anlamlı fark olmadığı ifade edilebilir.



Keywords
BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

References