INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İHRACAT ÇEŞİTLENDİRMESİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ekonomik büyümenin kaynaklarının ne olduğu ve uzun süreli ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağı iktisat biliminin temel sorunudur. Dış ticaretin ekonomik büyüme üzerindeki rolü bu kapsamda önem arz eden bir konudur. Bu yüzden ihracata dayalı ekonomik büyüme ülkelerin temel hedefleri arasına girmiş bulunmaktadır. İhracata dayalı ekonomik büyümenin sağlanabilmesi için istikrarlı ihracat yapısı gerekli görülmektedir. İhracatta istikrarlı yapının sağlanması ve sürdürülmesinin, ürün ve pazar çeşitlendirmesine bağlı olduğu kabul edilmektedir. Çünkü ihracatta sınırlı mal veya pazar bağımlılığı olan ülkeler, fiyat değişimleri ve dış şoklara karşı savunmasız kalmaktadır. Bu tür risklerin önüne geçebilmek ve daha sağlam bir ihracat yapısına sahip olmak için ürün ve pazar çeşitlendirmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin ihracatında çeşitlendirme seviyesi ve ekonomik büyüme ilişkisini analiz etmektir. Elde edinilen sonuçlara göre Türkiye’de ihracat çeşitlendirme seviyesi (yoğunlaşma katsayısının azalması) arttıkça ihracat ve büyümenin olumlu etkilendiği bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
İhracatta Çeşitlenme, İhracatta Yoğunlaşma, Ekonomik Büyüme

References