INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL KARİYER YÖNETİMİ: ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA BECERİLERİ (KOCAELİ MYO UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ)

Uzaktan eğitim öğrencilerinin özgeçmiş hazırlama becerilerinin ne düzeyde olduğunun incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Özgeçmiş kavramı ile ilgili literatür incelendiğinde konu ile ilgili araştırmalara rastlanılmamıştır. Öğrencilerin özgeçmiş hazırlama becerilerini ölçmek üzere nitel araştırma yapılmıştır. Nitel araştırmada mülakat yöntemi uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış mülakata soruları uzman görüşü alınarak oluşturulmuştur. Öğrencilerin özgeçmiş hazırlama becerilerini etkilediği düşünülen kişisel özelliklerine ait sorular da sorulmuştur. Elde edilen verilen içerik ve anlamlılık analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile insan kaynakları yönetimi dersi alan 24 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. öğrencilerin insan kaynakları dersi almış olmalarının özgeçmiş hazırlama becerilerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin dijital özgeçmiş uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmadıkları da tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin sosyal medyanın özgeçmiş ve iş başvuru sürecinde etkili olduğunun farkında oldukları sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kariyer, özgeçmiş, dijital özgeçmiş uygulamaları

References