INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇEVRESEL SORUNLARIN ÖNLENMESİNDE ÖNEMLİ BİR YÖNETİM ARACI OLARAK ÇEVRE MUHASEBESİ

Son yıllarda teknolojide meydana gelen gelişmeler ve buna bağlı olarak yaşanan değişimler sonucunda içinde yaşamış olduğumuz doğal çevreye müdahaleler artmış, bunun sonucunda da ekolojik denge bozulmaya başlamıştır. Küreselleşen dünyada ülkelerin ekonomik kalkınma amaçları doğrultusunda artan sanayileşme faaliyetleri, hızlı nüfus artışı, çarpık kentleşme, küresel ısınma ve benzeri nedenlerden dolayı hava, su, toprak, gürültü ve radyoaktif kirlilik gibi çeşitli çevresel sorunlar meydana gelmiştir. Bu sorunlar mavi yerküremizdeki bütün canlıları her türlü olumsuzluklarla karşı karşıya bırakabileceği gibi gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız yaşam alanlarını da olumsuz yönde etkileyecektir. Doğadaki çevresel kaynakların kullanımı sonucu ortaya çıkan etkilerin muhasebeleştirilmesi olarak ifade edilen çevre muhasebesinin temelinde sosyal sorumluluk kavramı yatmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızın temel amacı işletmelerin gerçekleştirdikleri ekonomik faaliyetler sonucunda oluşan çevresel zararların minimum düzeye indirilmesi, çevresel maliyetlerin fiyatlara yansıtılarak yanlış fiyat oluşumunu önlemek ve işletmelerin gerek ekonomik gerekse çevresel performanslarının değerlendirilmesinde önemli bir yönetim aracı olan çevre muhasebesinin önemini vurgulamaktır.Keywords
Çevresel sorunlar, Çevre Muhasebesi

References