INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MÜZİK EĞİTİMCİSİ YETİŞTİREN KURUMLARDA TOPLU ÇALGI EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Dünyadaki teknolojik değişim ve gelişmeler eğitimde de yeni yaklaşımları yeni oluşumları beraberinde getirmektedir. Eğitim; bilim, teknik ve sanatın her üçünü de kapsayan bir içerik taşıyorsa, bireyleri ve toplumları biçimlendirme, yönlendirme, değiştirme, geliştirme ve yetkinleştirmede en etkili süreç niteliğini kazanır. Sanat eğitimi bu amaca dönük eğitim sürecinin üç ana boyutundan, üç ana bileşeninden biridir. Müzik eğitimi sürecinde bireysel çalgı eğitiminde edinilen davranışlar toplu çalgı eğitiminde geliştirilmekte, ilerletilmekte ve uygulamaya dönük ivme kazanmaktadır. Orkestra/oda müziği eğitimi, bireysel çalgı eğitiminde kazanılan davranışların toplu çalma yoluyla geliştirilmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesi olarak da tanımlanabilir. Bu araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya veri sağlamak amacıyla yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma sonucunda müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlardaki bireysel çalgı eğitimi ve toplu çalgı eğitimi dersleri arasında program, öğretim yöntemleri, davranış kazandırma, geliştirme, dönüştürme vb. konularda işbirliğinin olup olmadığı araştırılmış, yapılması gereken çalışmalar önerilerle desteklenmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlarda bireysel çalgı eğitimi ve orkestra/oda müziği eğitimi derslerindeki uyumluluk, paralellik ve program bütünlüğünün daha işlevsel hale dönüştürülmesi ve karşılaşılan problemlerin çözümüne ilişkin önerilerde bulunulmuşturKeywords
Çalgı eğitimi, eğitim yaklaşımları, müzik eğitimi, orkestra/oda müziği eğitimi

References