INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler eğitim alanında birçok fırsatın doğmasını sağlamıştır. Özellikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda uzaktan eğitim önemli bir yere sahiptir. Uzaktan eğitim, öğrenci ve öğretim elemanlarının öğrenme faaliyetlerini teknolojik araçlar aracılığı ile zamandan ve mekândan bağımsız gerçekleştirdiği bir öğrenim modelidir. Mustafa Kemal Üniversitesinde de Türk Dili, Yabancı Dil gibi zorunlu ortak dersler uzaktan eğitim ile yürütülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencililerinin söz konusu derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formuyla üç meslek yüksekokulunda öğrenimine devam eden 24 birinci sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Öğrencilere yürütülen uzaktan eğitimin başarı durumu, olumlu ve olumsuz yönleri, öğretim elemanı ve öğrencinin rolü, karşılaşılan sorunlara yönelik sorular yöneltilmiştir. Veriler betimsel analizle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin küçük bir bölümü başarılı bulsa da genel olarak sistemi başarısız ve verimsiz buldukları belirlenmiştir. Buna sebep olan etmenlerin sistemsel problemler, internet erişimi ve bilgisayar vb. araçların temininde problemler yaşanması, bazı öğrencilerin sistemi kullanabilecek gerekli teknolojik alt yapıya sahip olmaması, derslere canlı katılamadıklarından öğretim elemanlarıyla iletişim kuramamaları ve sorularına cevap alamamaları olduğu ve bu sebepler ile başarılarının düştüğü belirtilmiştir. Bununla birlikte dersler çevrimiçi olduğundan ve ders videolarını daha sonra da izleyebildiklerinden okuldaki gibi disiplini sağlayamadıkları için dikkat dağınıklığı yaşadıkları, derslerin yüz yüze olmasını tercih ettikleri belirlenmiştir. Bunun yanında okula gitmeden, istedikleri yer ve zamanda ders videolarına ve notlarına erişim olanaklarını uygulamanın olumlu yönleri olarak gördükleri belirlenmiştir.Keywords
Uzaktan eğitim, meslek yüksekokulu, zorunlu ortak dersler

References