INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE DESTEK EĞİTİMİ ALMIŞ 5. 6. 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezinde okuyan öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutumlarını incelemektir. Çalışmanın örneklemini 2012-2013 eğitim - öğretim yılında Türkiye’deki her bir bölgeden yedi Bilim ve Sanat Merkezine devam eden ve destek eğitimi almış 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda eğitim gören 154 kız (%45) ve 188 (%55) erkek olmak üzere toplam 342 öğrenci oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinde yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak Çizmeci’nin (2006) 5’li Likert tipi müzik tutum ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama aracının Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 97 olarak hesaplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine Kolmogorov Smirnov normallik testi ile bakılmış ve verilerin normal dağılım göstermediği görülerek iki değişkenli karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla değişkenlerde de Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. Tutum düzeyi ise tek örneklem t testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde ve yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmanın en önemli sonuçları arasında kız öğrencilerin müzik dersine yönelik tutum düzeylerinin, erkek öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu, sınıf düzeyi arttıkça tutum düzeylerinde azalma olduğu, enstrüman çalan öğrencilerin müzik dersine yönelik tutumlarının enstrüman çalmayan öğrencilere göre daha yüksek düzeyde olduğu yer almaktadır.Keywords
Bilim ve Sanat Merkezi, Müzik Eğitimi, Tutum

References