INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTA GELİR TUZAĞINI AŞMADA ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE KARŞILAŞTIRMASI

Gelişme düzeyinden bağımsız olarak her ülkenin ve özellikle gelişmekte olan ülkelerin iktisadi önceliklerinden biri olan büyüme ihtiyacı, sürdürülebilir, sürekli ve istikrarlı büyüme sürecinin temel belirleyicileri arasında teknolojik yenilikler özel bir önem taşımaktadır. Bilgi toplumuna doğru yapısal dönüşüm ve yüksek gelir grubuna geçiş, teknolojiyi geliştirme ve kullanma kapasite ve kabiliyetiyle yakından bağlantılıdır. İthal teknolojik yenilikler kısa vadede ihtiyacı bir ölçüde karşılasa da, dışa bağımlılık farklı sorunları beraberinde getirmektedir. Orta gelirli ülkelerde teknolojinin üretimi için ar-ge’ye verilen önem ve ayrılan kaynaklar yeterli düzeyde değildir. Bundan dolayı bu ülkeler, genellikle düşük veya orta teknolojili, katma değeri düşük malların üreticisi ve ihracatçısı olarak orta gelir tuzağına düşmektedirler. Bu sorunu aşmak üzere, ar-ge’ye daha fazla kaynak aktarıp orta ve yüksek teknolojiye dayalı alanlarda rekabetçi pozisyonu geliştirecek yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, orta gelir tuzağından çıkış için teknoloji ve ar-ge’nin önemi kuramsal açıdan ele alındıktan sonra, orta gelir grubunda bulunan Türkiye ve özelikle teknolojik yenilikler için ar-ge’ye verilen önem ve sağlanan kaynaklarla başarı örneği sergileyen Güney Kore’deki durum karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir.Keywords
Orta Gelir Tuzağı, Ar-Ge, Teknolojik Yenilik, Türkiye, Güney Kore.

References