INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


A RESEARCH ON THE MEDIATING ROLE OF ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL DEDICATION

Bu çalışmanın temel amacı örgütsel güven ve örgütsel adanmışlık arasındaki ilişkide etik liderlik algısının aracı rolünün araştırılmasıdır. Araştırmaya çeşitli sektörlerde görev alan 306 işgören katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak dört bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Veri toplama aracının ilk bölümünde demografik bilgi formu yer almaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde Omarov (2009) tarafından geliştirilen ve Terekli (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Örgütsel Güven Ölçeği yer almaktadır. Anket formunun üçüncü bölümünde De Hoogh ve Den Hartog (2008) tarafından geliştirilen ve Alkan (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Etik Liderlik Ölçeği yer almaktadır. Anket formunun dördüncü bölümünde Rich, Lepine ve Crawford (2010) tarafından geliştirilen ve Kurtpınar (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Örgütsel Adanmışlık Ölçeği yer almaktadır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 ve AMOS 22.0 programları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel güven ile örgütsel adanmışlık arasındaki ilişkide etik liderlik algısının aracılık etkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Örgütsel güvenin örgütsel adanmışlık üzerindeki (etik liderlik algısı aracılığıyla) dolaylı etkisi 0,13 düzeyindedir ve istatistiksel olarak anlamlı olan bu etki (p<0,05) örgütsel güven ile örgütsel adanmışlık arasındaki ilişkide %6’lık değişime neden olmaktadır.Keywords
Örgütsel Güven, Örgütsel Adanmışlık, Etik Liderlik Algısı

References