INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA

İşletme bilgi sistemleri işletmenin başarısını sağlayan, sürdürülebilir güç oluşturan ve işlevlerini gerçekleştirmesine olanak sağlayan yapıdır. Yenilikçi davranış ise işletmelere rekabet avantajı sağlayan ve bireysel davranışları içeren stratejik ve çözüm odaklı bir etkinliktir. Yazında bilgi sistemlerinin yenilikçi davranış üzerine etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Buradan hareketle bu çalışmada “İşletme bilgi sistemlerinin yenilikçi davranış üzerine etkisi var mıdır?” temel araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada, işletmelerdeki bilgi sisteminin yenilikçi davranış ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ileri sürülen temel hipotez “işletme bilgi sistemlerinin yenilikçi davranış üzerine pozitif etkisi vardır” şeklindedir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Basit tesadüfi yöntemle belirlenen hizmet işletmelerinden 212 geri dönüş elde edilmiştir. Elde edilen geri dönüşlere bağlı olarak analizler yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre işletme bilgi sistemleri ile yenilikçi davranış arasında pozitif ve istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştürKeywords
İşletme Bilgi Sistemleri, Yenilikçi Davranış

References