INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BAĞLANMA KAYGISI VE KAÇINMASININ SERBEST HATIRLANAN OTOBİYOGRAFİK ANILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR DİLBİLİMSEL ANALİZ

Alanyazında, bağlanmanın bellek süreçleri üzerindeki etkisi üzerine önemli tartışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmada bağlanma boyutları ve serbest hatırlanan otobiyografik anıların dilbilimsel özellikleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Katılımcılar (N = 215) 3 anı hatırlamış ve bağlanma kaygısı ve bağlanma kaçınmasına dair bir ölçeği doldurmuşlardır. Sonuçlar psikolojik süreçlere işaret eden dilbilimsel göstergelerin kişilerin bağlanma eğilimlerine göre farklılaştığını göstermektedir. Yüksek bağlanma kaygısına sahip bireyler, bağlanma figürlerine saplantılı bir dikkat eğilimini içeren aşırılaştırma stratejilerinin bir yansıması olarak zengin sosyal detaylar içeren anılar rapor etmiştir. Bağlanma kaçınması, aile ilişkilerini gösteren kelimelerin kullanımı ile negatif yönde bir ilişki göstermiştir. Bağlanma kaçınması ile ilintili sönümleyici duyuş düzenleme stratejileri ise bağlanma davranış sistemini tehdit edebilecek otobiyografik anıların hatırlanmasını engelleme noktasında oldukça başarılı görünmektedir. Tartışmada bağlanma ilişkili bilgi yapılarının ve duyuş düzenleme stratejilerinin otobiyografik anıların içeriğinde nasıl farklılıklara yol açtığı üzerinde durulacaktır.Keywords
Bağlanma kaygısı, bağlanma kaçınması, otobiyografik bellek, serbest hatırlama, LIWC.

References