INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZIM YANLIŞI YAPMA DÜZEYLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

Bireyler günlük hayatlarında sözlü anlatımla beraber yazılı anlatımı da kullanırlar. Bireyin kendini ifade etmesinde önemli bir yere sahip olan yazılı anlatımda yapılan yazım yanlışları bireylerin hayatı anlamlandırmasını ve dil becerilerini doğru bir şekilde kazanmasını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının yazım yanlışı yapma düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara bölgesinde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 120 Türkçe Eğitimi Bölümü lisans öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmış olup betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre Türkçe öğretmeni adaylarının yazım yanlışı yapma düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Yapılan yanlışlar sınıf düzeyine ve cinsiyete göre değil, yazılan kelimeye göre değişiklik gösterdiği görülmüştür.Keywords
Türkçe eğitimi, Türkçe öğretmeni adayları, yazım yanlışı.

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved