INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HEMŞİRELERİN HASTA GÜVENLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Araştırma iki kamu hastanesinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliğine yönelik görüş ve tutumlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı desende gerçekleştirildi. Örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm hemşireler (n:398) araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan hemşirelerin sosyo-demografik özelliklerini, hasta güvenliğini tehdit eden potansiyel olayları, hasta güvenliği uygulamaları ve hasta güvenliğine yönelik görüşlerin yer aldığı dört bölümden oluşan soru formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 18.0 programında frekans, ortalama, yüzde, standart sapma, Kolmogrov-Smirrov, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis testleri ile değerlendirilmiştir. Önem sırasının belirlenmesini içeren sorularda ağırlıklı toplamlar hesaplanarak öncelik analizleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerde hemşireler; uygun olmayan fiziki ortamın (%20.6) ve tedavi uygulama saatinin geciktirilmesinin hasta güvenliğini tehdit eden risk faktörleri arasında görüldüğünü belirtmişlerdir. Tehdit eden durumların oluşma nedenleri arasında, hemşire başına düşen hasta sayısının çokluğu (%13.8), hastanın bilinç durumu (%23) olarak ilk sırada ifade etmişlerdir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşirelerin hasta güvenliği algısını geliştirmek ve hastanelerin öncelikli konusu olması amacıyla önerilerde bulunulduKeywords
Hasta Güvenliği; Tıbbi Hata; Hemşirelik Hizmetler

References