INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TIBBİ HATAYA YAKLAŞIMDA HASTA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN ÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAĞLIK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Sağlık hizmeti almak ve sağlığına kavuşmak üzere sağlık kurumlarına başvuran çok sayıda hasta tıbbi hataya maruz kalmaktadır ve tıbbi hatalar hastalara ciddi zararlar vermektedir. Tıbbi hataların önlenmesi ve hasta güvenliğinin sağlanması için suçlayıcı olmayan, hatalardan ders çıkaran ve gerekli önlemleri alan pozitif bir yaklaşımın benimsenmesi gerekmektedir. Pozitif bir yaklaşımın benimsenmesi ise eğitim ile sağlanabilir. Bu araştırmada hasta güvenliği eğitimi alan ve almayan öğrencilerin tıbbi hata yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma anestezi, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, tıbbi laboratuvar ve yaşlı bakımı programlarında okuyan toplam 496 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak “Tıbbi Hata Tutum Ölçeği”nden yararlanılarak oluşturulan anket formu kullanılmıştır. Araştırmada hasta güvenliği eğitimi alan (280) öğrencilerin tıbbi hata algısı ve tıbbi hataya yaklaşım puanının hasta güvenliği eğitimi almayan öğrencilerin (216) tıbbi hata algısı ve tıbbi hataya yaklaşım puanından yüksek olduğu ve bu farkın istatistiksel olarak da anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,001). Buna göre hasta güvenliği eğitiminin pozitif tıbbi hata yaklaşımın sağlanmasında önemli bir araç olduğu söylenebilir. Önemli bir kısmı ilerde çeşitli sağlık kurumlarında sağlık profesyoneli olarak görev yapacak öğrencilerin daha göreve başlamadan önce tıbbi hataya doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiğini bilmeleri ve hasta güvenliği konusunda farkındalıklarının sağlanması tıbbi hataların azaltılmasında önemli yararlar sağlayabilir. Hasta güvenliği eğitiminin sadece öğrencilere değil, hizmet içi eğitimler yoluyla sağlık personeline de verilmesi önerilmektedir.Keywords
Tıbbi Hata, Hasta Güvenliği Eğitimi, Öğrenciler

References