INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖREN BİREYLERİN SERBEST ZAMAN ENGELLERİ İLE KOLAYLAŞTIRICILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin farklı değişkenlere göre serbest zaman engelleri ve kolaylaştırıcıları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören, 103 “Kadın” ve 117 “Erkek” olmak üzere toplam 220 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Kim ve ark. (2011) tarafından geliştirilen ve Gürbüz ve ark.,(2015) tarafından Türkçeye uyarlanan “Serbest Zaman Kolaylaştırıcıları Ölçeği (SZKÖ)” ile Alexandris ve Carroll (1997) tarafından geliştirilen ve Gürbüz ve ark., (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan “Boş Zaman Engelleri Ölçeği (BZEÖ)” kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, MANOVA test sonuçlarında “cinsiyet”, “yaş” ve “aylık gelir” değişkenlerine göre SZKÖ toplam puanları ile katılımcıların “Refah Durumuna” göre BZEÖ’nin toplam puanlarında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p< 0,05). İki ölçek arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yapılan Pearson korelasyon testine göre SZKÖ ve BZEÖ arasında düşük ve pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerine göre serbest zamanda engel düzeyi arttıkça serbest zamanda kolaylaştırıcılarında arttığı tespit edilmiştir.Keywords
Serbest zaman, Serbest zaman engelleri, Serbest zaman kolaylaştırıcıları

References