INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN 12-14 YAŞ ARALIĞINDA SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ÖĞRENCİLERİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
<p>Bu &ccedil;alışma, orta &ouml;ğretim d&uuml;zeyinde &ouml;ğrenim g&ouml;ren spor yapan ve spor yapmayan 12-14 yaş aralığı &ouml;ğrencilerin saldırganlık d&uuml;zeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 640 &ouml;ğrenci g&ouml;n&uuml;ll&uuml; olarak katılmıştır. &Ccedil;alışmada demografik &ouml;zellikleri belirlemek i&ccedil;in bilgi formu, bireylerin saldırganlık d&uuml;zeylerini belirlemek i&ccedil;in Buss ve Perry (1992) tarafından geliştirilen Saldırganlık &Ouml;l&ccedil;eği (SO) (Aggression Questionnaire) kullanılmıştır (Buss, 1992). &Ouml;l&ccedil;eğin T&uuml;rk&ccedil;e&rsquo;ye uyarlaması ise Can tarafından ger&ccedil;ekleştirilmiştir (Can, 2002). Verilerin analizi i&ccedil;in ortalama, standart sapma analiz teknikleri kullanılmıştır. Farklılıkları belirlemek i&ccedil;in Independent t test, One Way Anova yapılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde anlamlılık d&uuml;zeyi p&lt;0.05 alınmıştır. Sonu&ccedil;lara g&ouml;re, s&ouml;zel, fiziksel saldırganlık, &ouml;fke ve d&uuml;şmanlık alt boyutlarında, spor yapanlar ile yapmanlar arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Ayrıca fiziksel ve s&ouml;zel saldırganlıkta cinsiyet a&ccedil;ısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Spor yapmayan bireylerin saldırganlık oranlarının daha y&uuml;ksek olduğu tespit edilmiştir.</p>

Keywords
Spor Kültürü, Saldırganlık, Toplum ve İnsan, Psikoloji

References