INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞIR AİLELERİN ÇOCUKLARININ PSİKOSOSYAL SORUNLARI

Sağır ebeveynlerin çocuklarına coda (children of deaf adults) denmektedir. Codalar çocukluklarından başlayarak tüm yaşamları boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların başında gelen psikososyal sorunları saptamak amacıyla yapılan araştırmada 41 coda bireye ulaşılmıştır. Araştırma grubunu SAÇDER (Sağır Ailelerin Çocukları Derneği) üyeleri oluşturmuştur. Araştırma nitel ve nicel araştırma özelliklerini barındırmaktadır. Araştırma verileri 15 Nisan-1 Mayıs 2018 tarihleri arasında elde edilmiş ve SPSS ortamında analiz edilmiştir. Açık uçlu sorular betimleme yöntemiyle açıklanmıştır. Elde edilen verilerin sonucunda codaların kaygı durumları ve coda olmakla ilgili sorunları tespit edilmiştir. Codalar sağır ebeveynleri ile aile içi iletişimde anahtar rolü üstlenmekte, erken yaşta sorumluluklar almakta ve buna bağlı olarak çocukluk çağına ilişkin sorunlarla başetmekte güçlük çekmektelerdir. Bunun yanı sıra çift dilli olmak, işaret diline hakim olmak ve sorumluluk alarak güçlenmek coda olmanın avantajları olarak görülmektedir.Keywords
Coda, Sağır kültürü, Sağır Ebeveynler, Türk İşaret Dili

References