INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKÇE VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ

Bu çalışmanın amacı Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğrencilere verdikleri medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Araştırmada Nitel Araştırma Yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracıyla elde edilen verilerin analizinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. Türkçe ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin medya eğitimine yönelik değerlendirmeleriyle ilgili ulaşılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; “Medya okuryazarlığı eğitimini gerekli görme durumu”yla ilgili öğretmenlerin %98.6’sının medya eğitimini gerekli gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin büyük bölümü medya okuryazarlığı eğitimi dersini gerekli görse de dersin okutulması sürecinde büyük problemlerle karşılaştıkları anlaşılmaktadır. Bu yöndeki değerlendirmeleri incelendiğinde öğretmenlerin medya okuryazarlığı eğitimi sırasında yaşadıkları problemlerin başında; araç gereçlerin yetersiz olması, idareci ve öğrencilerin medya okuryazarlığı eğitimine yönelik ilgisiz olmaları ve ders içeriklerinin yeterli düzeyde bilinmemesi geldiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun; medya okuryazarlığı dersinin, ihtiyaç duyulan ders materyallerinin/araç-gereçlerinin yeterli olduğu sınıflarda, öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerle işlenmesi gerektiğini aktardığı belirlenmiştir. Yine değerlendirmelerde bulunan öğretmenlerin %88’inin, çalıştıkları eğitim kurumlarında medya okuryazarlığı eğitimi için yeterli araç-gerecin bulunmadığı için bu dersi okutamadıklarını aktardıkları belirlenmiştir. Bu sonuçlar MEB’e bağlı eğitim kurumlarında medya okuryazarlığı eğitimi dersi için yeterli bir hazırlığın yapılmadığını, seçmeli olan bu dersin çok da gerekli bir ders olarak görülmediğini göstermesi açısından önemlidir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Öğretmenler, Medya Okuryazarlığı Eğitimi, Değerlendirmeler

References