INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE NOMOFOBİNİN UYKU ERTELEMEYE ETKİSİ

Amaç: Bu araştırmada, Selçuk üniversitesi öğrencilerinde nomofobi’nin uyku ertelemeye olan etkisi etkisi incelenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışma Selçuk üniversitesi tüm fakültelerinde eğitim gören öğrenciler üzerine uygulanmıştır. Nicel araştırma deseni kullanılarak araştırmaya 104 erkek 196 kadın olmak üzere 300 kişi katılmıştır. Rathus tarafından hazırlanmış olan 21 maddelik Nomofobi ölçeği ve Uyku Erteleme ölçeği Morris Rosenberg tarafından geliştirilen 9 maddelik envanteri kullanılmıştır.Ölçeklerin cronbach-alpha değeri sırasıyla 0.694 ve 0.764 ’tür. Araştırmada yüz yüze anket yöntemi kullanılarak elde edilen Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS paket programı kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin; %34,7(104)’ü erkek, %65,3(196)’sı kadındır. Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki yaşadığı yer oranları ise; %14,7(44)’ı köy, %4,0(12)’ı kasaba, %31,7(95)’i ilçe, %49,7(149)’si il merkezi olarak tespit edilmiştir. Araştırmaya Selçuk Üniversitesinin 1. 2. 3. 4. sınıflarında öğrenim gören, öğrenciler dahil olmuştur. Sonuç: Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda üniversite öğrencilerinde cinsiyet ile nomofobi, cinsiyet ile uyku erteleme arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin sınıfı ile nomofobi ve sınıfı ile uyku erteleme arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlemlenmiştir. Öğrencilerin üniversiteye yerleşmeden önceki yaşadığı yer ile nomofobi ve yaşadığı yer ile uyku erteleme arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilirken uyku Erteleme ile Nomofobi arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu tespit edilmiştir.Örencilerin telefon bağımlılığı birçok konu da olduğu gibi uyku ertelemede de etkilidir.Keywords
Öğrenciler, Nomofobi , Akıllı Telefon, Uyku Erteleme

References