INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMA STRATEJİSİ OLARAK YENİLİĞİN KADEMELİ VE RADİKAL YENİLİKLER BAKIMINDAN ELE ALINMASI

Teknoloji alanında ivme kazanan değişim ve gelişmeler mal veya hizmetlerin yapısında ve tüketici tercihlerini karşılayabilme potansiyelinde önemli farklılıklara neden olmuştur. Bilişim teknolojileri ve benzeri gelişmelerle tüketiciler beklentilerini karşılayabilecek seçenekler hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Tüketicilerin eskiye oranla daha bilinçli bireyler haline gelmeleri rekabet ortamında faaliyette bulunan işletmelerin işini oldukça zorlaştırmıştır. Böyle bir ortamda işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmelerinde kilit unsurlardan birisi de yenilik yapmak olarak kabul edilebilir. İnternet ve benzer teknolojilerin gelişmesi, tüketicilerin yanısıra işletme faaliyetlerinde de önemli değişimlere neden olmakta, bu noktada işletme ve tüketiciler arası bire bir iletişimin kurulabilmesi, müşterilerin daha yakından tanınmasına ve memnuniyet sağlayacak ayrıcalıklı ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Son dönemlerde işletmelerin müşteriyi ve tüketicileri merkeze alan yaklaşımlara önem vermesi, mevcut mal ve hizmet sunumlarında yapılacak iyileştirmeler ve yenilikler konusunda işletmelere kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada, işletmelerin rekabet ortamında başarılı olmak amacıyla kullanmış olduğu yenilik stratejileri kademeli ve radikal yenilikler şeklinde iki farklı boyutta ele alınacaktırKeywords
Rekabet, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü

References