INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE ÇEVRE POLİTİKASININ BÜTÜNLEŞMESİ İLKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çevre sorunlarının ekosistemi tahrip edecek düzeye ulaşmasının farkına varılmasıyla çevre koruma düşüncesi uluslararası politikanın gündemine dâhil olmuş, aynı zamanda çevre politikasının teorik temelleri genişletilmiştir. Tartışmaların kalkınma ve çevre arasındaki dengenin gözetilmesine odaklanmasıyla sürdürülebilir gelişme fikri çevre politikasının temel ilkelerinden biri olmuş, bu ilkenin kuramsal altyapısı ise çevrenin diğer politikalara entegre edilmesini ifade eden çevre politikasının bütünleşmesi kavramıyla oluşturulmuştur. Bu kavram aynı zamanda çevre korumanın insan düşünce, davranış ve eylemlerinden hukuk kuralları, kültürel ve sosyal yapı gibi birçok alana içselleştirilmesini ifade eder. Bu bağlamda çalışmada çevre politikası bütünleşmesinin kavramsal ve içerik bakımından analizi yapılarak Türkiye’deki mevcut politikalara, kurumlara ve mevzuata yansıması tartışılacaktır.

Keywords
Çevre Politikasının Bütünleşmesi, Sürdürülebilir Gelişme, Holistik Yaklaşım

References