INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 48–71 AYLIK ÇOCUKLARIN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL ALGILARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48–71 aylık çocukların okul algılarının görüşlerine göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bolu il merkezindeki 4 ilköğretim okulunun ana sınıfları ile 3 bağımsız anaokulundaki 48–71 aylık 117 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri nitel veri toplama tekniklerinden olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmış ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Çocuklar genellikle okulu olumlu algılamış, fakat bazen öğretmenlerinin kişisel özelliklerinin ve okullarının fiziksel büyüklüğünün (iç ve dış mekânın küçük olmasının) olumsuz algılamalara yol açtığı belirlenmiştir. Özellikle ana sınıflarının iç ve dış mekânlarında materyal yönünden eksiklikler olduğu, her iki okul türünde de açık hava etkinliklerine yeteri kadar önem verilmediği ortaya çıkmıştır. Buna göre, çocukların okula ilişkin algılamalarında okul öncesi eğitim kurumlarının nitelik ve niceliğinin etkili olduğu, bu kurumların iç ve dış mekân düzenlemelerinin bir bütün olarak yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Okul Öncesi, Okul Algısı

References