INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


FARKLI ÜLKE BANKALARININ ETKİNLİK DEĞİŞİMLERİNİN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ENDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRK VE İTALYAN BANKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Küresel krizlerin etkilediği alanların başında hiç şüphesiz bankacılık sektörü yer almaktadır. Yaşanan bu tarz olumsuz gelişmeler birçok ülkede bankaları olumsuz etkilemekte ve bankaların hem işletme bazında yapıları değişmekte hem de bankacılık endüstrisi ciddi deformasyonlara uğramaktadır. Son 10 yıllık dönemde ise 2008 krizinin ülkelerin ekonomilerinde önemli tahribatlara yol açtığı bilinmektedir. Bu gelişmeler ışığında bu araştırmanın amacı Türk ve İtalyan bankalarının etkinliklerinde meydana gelen değişimlerin karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda bankaların etkinlik değişimleri bu alanda sıkça kullanılan Malmquist Toplam Faktör Verimliliği Endeksi yöntemi ile 2012-2016 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada faiz gideri, toplam mevduat ve çalışan sayısı girdi değişkeni, faiz geliri, toplam kredi ve net kâr ise çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda seçili dönem içerisinde 2014-2015 yılı dışında Türk Bankalarındaki etkinlik değişiminin ve Toplam Faktör Verimlilik değerlerinin İtalyan Bankalarına göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.Keywords
Malmquist, Bankalar, Etkinlik

References