INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


STRATEJİK YÖNETİMİN KURUMSALLAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK ALANINDA BİR ARAŞTIRMA

Stratejik yönetim işletmelerin geleceğe yönelik başarısında etkili olan ve sürdürülebilir rekabette etkinliğini sağlayan bir yönetim şekli olarak değerlendirilir. Kurumsallaşma ise temel dayanağını kurumsal iktisattan alan işletmenin çevresini etkin kılmasını, sürdürülebilirliği sağlamasını, belirsizlikleri azaltmasını ve sosyal bir varlık olarak yaşamasını sağlayan bir uzun vadeli bir çalışmadır. Yazın incelemesinde, stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların az olduğu görülmüştür. Buradan hareketle bu çalışmada “Stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasında ilişki var mıdır?” temel araştırma sorusuna yanıt aranmaktadır. Çalışmada, işletmelerde stratejik yönetimin kurumsallaşma ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ileri sürülen temel hipotez; H1: Stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasında pozitif yönlü ilişkisi vardır. Çalışma ampirik araştırma niteliğindedir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Basit tesadüfi yöntemle belirlenen Isparta ili bankacılık sektörü işletmeleri çalışanlarından 212 geri dönüş elde edilmiştir. Elde edilen geri dönüşlere bağlı olarak analizler yapılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre stratejik yönetim ile kurumsallaşma arasında pozitif ve istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.Keywords
Stratejik Yönetim, Kurumsallaşma, Isparta Bankacılık Alanı.

References