INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA İLKOKULA DEVAM EDEN SIĞINMACI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de ilkokul eğitimi alan sığınmacı öğrencilerin akademik başarı düzeylerini etkileyen ekonomik, sosyal ve veli kaynaklı problemleri okul sosyal hizmeti açısından ortaya koymaktır. Bu çalışmanın metodolojik yaklaşımı niteliksel tarzdadır. Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için Sakarya’da sınıfında sığınmacı öğrenci bulunan 10 öğretmen ile görüşülmüştür. Ayrıca öğrencilerin akademik başarılarını dört farklı düzeyde ölçen derinlemesine görüşme formu uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarından elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Sığınmacı öğrencilerin ekonomik problem yaşamalarına bağlı olarak eğitim başarılarının düştüğü, arkadaş ilişkilerinde asgari düzeyde problem yaşadıkları fakat bu durumun eğitim başarılarına doğrudan etki etmediği, velilerin eğitim sürecine katılamamasının eğitim başarısını düşürdüğü sonucu bulunmuştur. Sığınmacı öğrencilerin okul başarılarını arttırmak için okul sosyal servislerine ve okul sosyal hizmet uzmanlarına gereksinim vardır

Keywords
Başarı, Sosyal Hizmet, Sığınmacı

References