INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


EĞİTİM FELSEFELERİNE İLİŞKİN PERSPEKTİFLERİN ÖN VE KALIP YARGILAR BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Ön yargı, kişinin herhangi bir konu hakkında ayrıntılı bir inceleme yapmaksızın oluşturduğu, eksik veya gerçeği bütünüyle yansıtmayan bir yargıyı ifade etmektedir. Bu araştırmanın amacı, katılımcıların Eğitim Felsefesi dersi kapsamında okutulan ve öğrenme ortamlarını etkileyen eğitim felsefesi akımlarına dönük mevcut bilgilerini, ön ve kalıp yargı penceresinden sorgulamak ve bu bilgilerin kaynağını ortaya koymaktır. Betimsel araştırma temelinde yürütülen çalışmanın katılımcılarını, 119 kişiden oluşan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) anabilim dalına kayıtlı son sınıf adaylar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, üç ana kısımdaki açık-uçlu sorulardan oluşturulan yapılandırılmış bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Bulgular Esasici ve Daimici felsefeyi olumsuzlayan bir yaklaşıma karşın; İlerlemeci, Yeniden Kurmacı, Varoluşçu, ve Yapılandımacı felsefeleri olumlu yönleriyle resmeden bir dilin gösterdiği ön ve kalıp yargıcı bir yaklaşımı işaret etmektedir. Benzer şekilde, katılımcıların felsefi tercihlerinde öne çıkardıkları felsefelere ilişkin bulgular da, kalıp yargıcı bir bakışın varlığını doğrulamaktadır.Keywords
Öğretmen yetiştirme, eğitim felsefesi, kalıp yargı

References