INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ, DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MANAVGAT MYO ÖRNEĞİ

Teknoloji, varlığı ile hayatı kolaylaştırmakta iken sınırsız kullanımıyla insanların hayatında olumsuz etkilere yol açmaktadır. Son zamanlarda medyada ve akademide vurgulanan modern çağın hastalığı olarak adlandırılan nomofobi, bireyin mobil cihazına erişemediğinde veya bu cihazlar aracılığı ile iletişim kuramadığında hissettiği korku veya kaygı olarak tanımlanmaktadır. Nomofobi, kişinin yaşamının her alanını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Mobil telefonlar özellikle üniversite öğrencileri arasında yaygın kullanıldığından nomofobi de özellikle gençlerde görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin “Nomofobi" (Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu) düzeyleri, “Duygu Düzenleme Güçlüğü” düzeyleri ve “Akademik Başarıları” arasındaki ilişkiyi incelemektir. Nomofobi Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu aracılığıyla üniversite öğrencilerinden (N=311) toplanan veriler betimsel istatistikler, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, cinsiyet açısından kadın öğrencilerin, erkek öğrencilere göre nomofobi düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, bulgular nomofobiye meyilli kişilerin, gün içerisinde sık sık mobil telefonlarını kontrol ettiklerini, zamanlarının çoğunu internette geçirdiklerini, yanlarında şarj aleti taşıdıklarını ve uyanır uyanmaz mobil telefonlarını kontrol ettiklerini ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin nomofobi düzeyleri ile duygu düzenleme güçlüğü düzeyleri arasında, istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin akademik başarıları ile nomofobi düzeyleri ve duygu düzenleme güçlüğü düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.Keywords
Nomofobi, Duygu Düzenleme Güçlüğü, Akademik Başarı

References