INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN KENT HALKINA YÖNELİK ALGISI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Üniversiteler, bulundukları kentin ekonomisine ve toplumsal gelişime katkı sağlaması beklenen kuruluşlardır. Söz konusu durum, üniversitenin salt kurumsal katkısının ötesinde, farklı bölgelerden gelerek birkaç yıllığına kente yerleşen öğrenci kitlesinin işleviyle ilgili olabilir. Buna karşın, uzun yıllar kendi içinde kapalı kalmış topluluklarda, öğrenci kitlesinin demografik yapıyı ve kültürü zoraki değiştiren yabancı bir faktör olarak algılanması olasıdır. Bununla birlikte, üniversitenin ekonomik katkısına yönelik beklentinin öne çıkması, toplumsal gelişim işlevini baskı altına almaktadır. Söz konusu olumsuz ilişki, küresel modern kültürün yanı sıra yerel ekonomi-politik ve kültürle bağlantılı olarak açıklanabilir.

Bu araştırmada, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin üniversite ile kente yönelik beklenti, tutum ve davranışları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, Gümüşhane üniversitesi öğrencilerinden tesadüfi olarak seçilen katılımcılara, kent halkını ve üniversiteyi nasıl algıladıkları sorulmuştur. 1 Mart 2017-30 Nisan 2017 döneminde uygulanan anket formları, öğrencilerin başlıca demografik özelliklerini ve ailevi yapılarını içerisine alan tematik analize tabi tutulmuş ve katılımcılardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Araştırmada, üniversite gençliğinin kentin tanıtılmasında, sosyo-ekonomik, kültürel ve mekânsal olarak değişim göstermesinde önemli katkılar sundukları, buna karşılık kent halkının öğrencilerin beklentilerine cevap veremediği,  kent halkı ile üniversite gençliği arasındaki ilişki ve etkileşim anlamında önemli eksiklikler bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tüketim Toplumu, Kent Halkı, Harcama Düzeyi, Öğrenci Kitlesi

References