INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAOKUL TÜRKÇE DERSLERİNDE DİNLEME BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLME SÜRECİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Türkçe öğretimi dinleme, okuma, konuşma, yazma temel dil becerileri ile bu beceri alanlarını destekleyen dil bilgisiyle yazım ve noktalama kurallarının öğretimini içermektedir. Bu beceri alanlarının hepsi birbirini destekleyen nitelikte olduğu için öğretmenler uygulamalarında bu becerilerin hepsinin geliştirilmesini hedeflemeli ve bu yönde çaba sarf etmelidir. Yine ölçme ve değerlendirme sürecinde bu beceri dallarının hepsini ölçme ve değerlendirme konusu yaparak bu becerilerin gelişimini takip etmelidir. Türkçe derslerinde yapılan ölçme değerlendirme uygulamalarında okuma anlama, yazma ve dil bilgisi becerilerine yoğunlukla yer verilirken dinleme becerisinin bu konuda ihmal edildiği söylenebilir. Bu çalışmada ortaokul Türkçe derslerinde dinleme becerisinin değerlendirilmesine yönelik yapılan uygulamaların neler olduğu araştırılmaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi ile tasarlanmış ve araştırmaya veri toplamak için görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Kayseri merkez ve ilçelerinde görev yapan on Türkçe öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma sonunda elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre öğretmenler dinleme becerisinin değerlendirilmesini gerekli görmekte, bu anlamda ders kitaplarını yeterli bulmaktadır. Öğretmenlerin çoğu alternatif değerlendirme çalışmaları yapmamaktadır. Araştırmada dinleme becerisinin değerlendirilmesinde farklı alanlarda sınırlıklar tespit edilmiştir.Keywords
Türkçe dersi, dinleme, öğretmen, görüş, değerlendirme

References