INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) 17’ye GÖRE FİNANSAL KİRALAMANIN FİNANSAL TABLOLAR ve ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ

İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları ekonomik varlıkları, “satın alma” veya “kiralama” yollarından birisiyle edinebilmektedirler. Özellikle duran varlıklar söz konusu olunca işletmeler, başlangıçta önemli miktarda fonu uzun vadeli varlıklara yatırmak istemediklerinden veya satın alma için gerekli olan fonu bulmanın zorluğundan veyahut varlıkların işletme için yüksek bir risk teşkil etmesinden dolayı kiralama yolunu tercih etmektedirler. Bu açıdan işletmelerin kiralama tercihleri faaliyet kiralaması veya finansal kiralama yönünde olabilmektedir. Ancak bahsedilen kiralama tercihleri işletmelerin gelir tablolarında ve finansal durum tablolarında (bilanço) kayda değer farklılıklar meydana getirebilmektedir. Bu çalışmada finansal kiralamanın vergi mevzuatı ile Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) açısından açıklanması yapılarak, her iki kiralama türünün de muhasebeleştirilmesiyle başlayan farklılıkların finansal tablo ve oranları nasıl etkilediği değerlendirilmeye çalışılacaktır.Keywords
Finansal Kiralama, Faaliyet Kiralaması, Türkiye Muhasebe Standartları 17

References